Покупки/Продажби

Сонита Феникс е сертифициран софтуер в публичния регистър на НАП, съгласно изискванията на Наредба Н-18

 • Дефиниране на групи контрагенти, видове документи и сделки, настройки за автоматично контиране;
 • Доставки и плащания, авансови плащания;
 • Задължения / вземания, преоценка;
 • Кредитни лимити и схеми на плащане за клиенти и доставчици;
 • Автоматично разпределяне на суми: мита, такси, транспортни разходи, изчисляване на курсови разлики;
 • Автоматично преостойностяване на продажбите по отчетна стойност за период;
 • Дефиниране баркодове на артикули, работа с баркод четци;
 • Дефиниране на ценови листи, ценови договори с клиенти, различни продажни цени по време, по клиенти, по артикули;
 • Фактуриране и печат на издадените документи;
 • Параметризиране на изходните документи;
 • Поддържане изискванията към документите на големи търговски вериги;
 • Дневници по ЗДДС, генериране на Справка-декларация, запис на магнитен носител;
 • Хронологични и синтетични справки и отчети, ABC анализи;
 • Автоматична връзка към модул Финанси;
 • Автоматична връзка от модул Поръчки и Пласьори;
 • АВС анализи по артикули и/или клиенти с графична визуализация.