Планиране, производство, себестойност

  • Производствени програми, потребност, обезпеченост, изпълнение;
  • Производствени технологии, генериране на график за изпълнение на производствен план по производствени машини, по поръчки и по дни, график свободно време на машините;
  • Разходни норми на готовата продукция и заменки;
  • Разпределяне на преки и непреки разходи;
  • Изчисляване на нормативна и фактическа себестойност;
  • Генериране на незавършено производство по норма;
  • Автоматично преостойностяване на производство по себестойност.