Поръчки

 • Възможност за въвеждане на Поръчки към доставчици и Поръчки от клиенти;
 • Генериране съдържание на поръчки, отразяващо необходимостта от доставки или продажби - по дни, седмици, месеци;
 • Контрол, одобрение или отхвърляне на поръчки;
 • Резервиране на количества по клиентски поръчки;
 • Генериране на заявки за доставка или заявки за изписване на база клиентски поръчки, одобрение и лимитиране на заявките;
 • Отчитане на поръчките при осъществя-ване на сделките по тях;
 • Хронологичен и Синтетичен регистър, следене изпълнение / неизпълнение;
 • Генериране справки по артикули и по контрагенти;
 • Планиран паричен поток, базиран на схе-ми на плащане по Доставчици и Клиенти, по реални и очаквани задължения;
 • Регистър по Артикули за период, отчитащ реални и очаквани наличности;
 • Рекапитулация по обекти и проекти - при работа с обекти и проекти, по които се натрупват и отчитат разходи (напр.СМР).