Управление на материални запаси

  • Дефиниция на складове, групи артикули, артикули;
  • Отчет за наличността на материалните запаси по вид, по складове, по валути;
  • Генериране на заявка за изписване по клиентска поръчка;
  • Генериране на заявка за доставка по клиентска поръчка;
  • Въвеждане или генериране на документи за движение на материалните запаси;
  • Наличност и разполагаемост, измененията им във времето, контрол върху максимални /минимални запаси, срок на годност;
  • Преостойностяване на разхода за даден период;
  • Анализи за движението на материалните запаси.