Дълготрайни активи

  • Дефиниране на групи, класове, категории дълготрайни активи;
  • Наличност, движение, текущи ремонти на дълготрайни активи;
  • Отчитане на изменения в срока на годност, промяна на отчетна, справедлива, ликвидационна стойност;
  • Счетоводен и данъчен амортизационен план, данъчни разлики;
  • Счетоводна и данъчна амортизация за период (за година, по месеци, по дни, за бъдещи периоди);
  • Справки за новопостъпили и отписани активи, за текущи ремонти;
  • Синтетичен регистър по групи и категории.