Финансово счетоводство

 • Изграждане на индивидуален сметкоплан, дефиниране на счетоводни сметки;
 • Дефиниране на таблици за валути и валутни курсове по видове валути;
 • Възможност за работа с произволна дата, без ограничение на отчетните периоди;
 • Не се изисква информационно междинно приключване на отчетни периоди;
 • Възможност за блокиране промяната на счетоводната информация към определена дата;
 • Търсене на счетоводни операции по свободно дефинирани критерии;
 • Хронологични и синтетични оборотни и салдови справки за произволно избран период (oборотна ведомост, главна книга);
 • Автоматично генериране на баланс, ОПР, ОПП с възможност за настройка;
 • Бюджет, Изпълнение на бюджета, Консолидирани баланс и отчет;
 • Автоматично генериране на счетоводни операции за закриване на сметки, за осчетоводяване на курсови разлики, месечни амортизации, заплати с възможност за настройка по кореспонденции;
 • Счетоводните данни, възникнали в модули Покупки, Продажби, Управление на материалните запаси, Производство, се отразяват автоматично във финансовите отчети.