Продукти

Сонита ® SQL е интегрирана ERP система, която обхваща цялата дейност на една фирма. Тя напълно отговаря на съвременните изисквания за лекота на работа. Изградена е чрез обектно ориентирана Client/ Server технология, което осигурява висока надеждност и гъвкавост при работа с големи база данни.
Проектирана е за управление на произволен брой потребители и отдалечени работни места с общи ресурси и финанси. Записите могат да се персонализират, чрез което се контролира достъпа до системата по време, потребители, работни места, специфика на информацията.
Предимство е еднократното въвеждане на първичните документи и тяхното мултиплициране в останалите модули. Автоматично се преминава от конкретен запис на синтетична справка към формиращите го аналитични записи и от аналитичен запис - към съответстващия му първичен документ.
Системата работи в реално време и е независима от месечните и годишни приключвания. Всички справки са за произволно избран период. Отчетите и анализите (тип Excel) се генерират по свободно избрани критерии с възможност върху тях да се прилагат групиране, филтриране, премахване, добавяне и разместване на колони. Необходимите справки могат да се експортират в Clipboard и във файлови формати тип TXT, HTML, XML. Настройката на параметрите на изходните документи е напълно свободна. Системата позволява импорт на данни и инвентаризационни описи.

 • Изграждане на индивидуален сметкоплан, дефиниране на счетоводни сметки;
 • Дефиниране на таблици за валути и валутни курсове по видове валути;
 • Възможност за работа с произволна дата, без ограничение на отчетните периоди;
 • Дефиниране на групи контрагенти, видове документи и сделки, настройки за автоматично контиране;
 • Доставки и плащания, авансови плащания;
 • Задължения / вземания, преоценка;
 • Дефиниция на складове, групи артикули, артикули;
 • Отчет за наличността на материалните запаси по вид, по складове, по валути;
 • Генериране на заявка за изписване по клиентска поръчка;
 • Дефиниране на групи, класове, категории дълготрайни активи;
 • Наличност, движение, текущи ремонти на дълготрайни активи;
 • Отчитане на изменения в срока на годност, промяна на отчетна, справедлива, ликвидационна стойност;
 • Възможност за въвеждане на Поръчки към доставчици и Поръчки от клиенти;
 • Генериране съдържание на поръчки, отразяващо необходимостта от доставки или продажби - по дни, седмици, месеци;
 • Контрол, одобрение или отхвърляне на поръчки;
 • Управление на собствена магазинна мрежа, складове на едро, собствен пласьорски състав, консигнация;
 • Издаване на документи с възможност за автоматично генериране от клиентски поръчки с намаляване на задължението по поръчката;
 • Отчитане на пласьорите при осъществяване на сделки от тях;
 • Производствени програми, потребност, обезпеченост, изпълнение;
 • Производствени технологии, генериране на график за изпълнение на производствен план по производствени машини, по поръчки и по дни, график свободно време на машините;
 • Разходни норми на готовата продукция и заменки;
 • Лични данни, трудови договори, договори за управление, допълнителни споразумения;
 • Задължително и доброволно осигуряване;
 • Начисления от ФРЗ, социални, за сметка на ДОО;
 • Номенклатури по дружества;
 • Номенклатура на каси;
 • Печат на ПКО и РКО, свободна настройка на документите;
 • Финансов анализ – включва инструменти за генериране на параметри и формули за финансови анализи и потребителски отчети;
 • Бизнес анализи - потребителска настройка за анализи от модул Покупки, Продажби, Управление на материалните запаси.