ПОРЪЧКИ

* Възможност за въвеждане на Поръчки към доставчици и Поръчки от клиенти;
* Генериране съдържание на поръчки, отразяващо необходимостта от доставки или продажби - по дни, седмици, месеци;
* Контрол, одобрение или отхвърляне на поръчки;
* Резервиране на количества по клиентски поръчки;
* Генериране на заявки за доставка или заявки за изписване на база клиентски поръчки, одобрение и лимитиране на заявките;
* Отчитане на поръчките при осъществя-ване на сделките по тях;
* Хронологичен и Синтетичен регистър, следене изпълнение / неизпълнение;
* Генериране справки по артикули и по контрагенти;
* Планиран паричен поток, базиран на схе-ми на плащане по Доставчици и Клиенти, по реални и очаквани задължения;
* Регистър по Артикули за период, отчитащ реални и очаквани наличности;
* Рекапитулация по обекти и проекти - при работа с обекти и проекти, по които се натрупват и отчитат разходи (напр.СМР).

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг