ПОКУПКИ, ПРОДАЖБИ

* Дефиниране на групи контрагенти, видове документи и сделки, настройки за автоматично контиране;
* Доставки и плащания, авансови плащания;
* Задължения / вземания, преоценка;
* Кредитни лимити и схеми на плащане за клиенти и доставчици;
* Автоматично разпределяне на суми: мита, такси, транспортни разходи, изчисляване на курсови разлики;
* Автоматично преостойностяване на продажбите по отчетна стойност за период;
* Дефиниране баркодове на артикули, работа с баркод четци;
* Дефиниране на ценови листи, ценови договори с клиенти, различни продажни цени по време, по клиенти, по артикули;
* Фактуриране и печат на издадените документи;
* Параметризиране на изходните документи;
* Поддържане изискванията към документите на големи търговски вериги;
* Дневници по ЗДДС, генериране на Справка-декларация, запис на магнитен носител;
* Хронологични и синтетични справки и отчети, ABC анализи;
* Автоматична връзка към модул Финанси;
* Автоматична връзка от модул Поръчки и Пласьори;
* АВС анализи по артикули и/или клиенти с графична визуализация.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг