ПЛАСЬОРИ

* Управление на собствена магазинна мрежа, складове на едро, собствен пласьорски състав, консигнация;
* Издаване на документи с възможност за автоматично генериране от клиентски поръчки с намаляване на задължението по поръчката;
* Отчитане на пласьорите при осъществяване на сделки от тях;
* Аналитични и синтетични справки по складове, по артикули, по документи, по поръчки, по пласьори;
* Инвентаризационни описи по складове и по пласьори;
* Следене на наличности под минимален и над максимален запас.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг