ПЛАНИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СЕБЕСТОЙНОСТ

* Производствени програми, потребност, обезпеченост, изпълнение;
* Производствени технологии, генериране на график за изпълнение на производствен план по производствени машини, по поръчки и по дни, график свободно време на машините;
* Разходни норми на готовата продукция и заменки;
* Разпределяне на преки и непреки разходи;
* Изчисляване на нормативна и фактическа себестойност;
* Генериране на незавършено производство по норма;
* Автоматично преостойностяване на производство по себестойност.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг