УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

* Дефиниция на складове, групи артикули, артикули;
* Отчет за наличността на материалните запаси по вид, по складове, по валути;
* Генериране на заявка за изписване по клиентска поръчка;
* Генериране на заявка за доставка по клиентска поръчка;
* Въвеждане или генериране на документи за движение на материалните запаси;
* Наличност и разполагаемост, измененията им във времето, контрол върху максимални /минимални запаси, срок на годност;
* Преостойностяване на разхода за даден период;
* Анализи за движението на материалните запаси.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг