КОНТРОЛИНГ

* Финансов анализ – включва инструменти за генериране на параметри и формули за финансови анализи и потребителски отчети;
* Бизнес анализи - потребителска настройка за анализи от модул Покупки, Продажби, Управление на материалните запаси.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг