ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

* Изграждане на индивидуален сметкоплан, дефиниране на счетоводни сметки;
* Дефиниране на таблици за валути и валутни курсове по видове валути;
* Възможност за работа с произволна дата, без ограничение на отчетните периоди;
* Не се изисква информационно междинно приключване на отчетни периоди;
* Възможност за блокиране промяната на счетоводната информация към определена дата;
* Търсене на счетоводни операции по свободно дефинирани критерии;
* Хронологични и синтетични оборотни и салдови справки за произволно избран период (oборотна ведомост, главна книга);
* Автоматично генериране на баланс, ОПР, ОПП с възможност за настройка;
* Бюджет, Изпълнение на бюджета, Консолидирани баланс и отчет;
* Автоматично генериране на счетоводни операции за закриване на сметки, за осчетоводяване на курсови разлики, месечни амортизации, заплати с възможност за настройка по кореспонденции;
* Счетоводните данни, възникнали в модули Покупки, Продажби, Управление на материалните запаси, Производство, се отразяват автоматично във финансовите отчети.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг