ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

* Дефиниране на групи, класове, категории дълготрайни активи;
* Наличност, движение, текущи ремонти на дълготрайни активи;
* Отчитане на изменения в срока на годност, промяна на отчетна, справедлива, ликвидационна стойност;
* Счетоводен и данъчен амортизационен план, данъчни разлики;
* Счетоводна и данъчна амортизация за период (за година, по месеци, по дни, за бъдещи периоди);
* Справки за новопостъпили и отписани активи, за текущи ремонти;
* Синтетичен регистър по групи и категории.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг