ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

* Лични данни, трудови договори, договори за управление, допълнителни споразумения;
* Задължително и доброволно осигуряване;
* Начисления от ФРЗ, социални, за сметка на ДОО;
* Обезщетения по КТ и КСО;
* Платен и неплатен отпуск;
* Ведомости за аванс и заплати, рекапитулации;
* Справки - ТРЗ, Личен състав, Статистически данни;
* Хонорари – сметки за изплатени суми, справки;
* Генериране файл за Масови плащания;
* Дискети за НАП;
* Дискета за НОИ.

Обратно в Продукти
финансово счетоводство
покупки, продажби
управление на материалните запаси
дълготрайни активи
поръчки
пласьори
планиране, производство, себестойност
човешки ресурси
каса
контролинг